sirindhorn_international_environmental_park_1

 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชะอำทางธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอชะอำและหัวหิน สร้างขึ้นโดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา

 

sirindhorn_international_environmental_park_6

 

ปัจจุบันอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีการบริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานแห่งนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่มีการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมของป่าชายหาด ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ป่านานาชนิดในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในธรรมชาตินิเวศที่สมบูรณ์ดังเดิม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชะอำในเชิงนิเวศภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรขึ้น เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นถึงคุณค่าของพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตในระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย ให้ได้ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  นอกจากนี้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครบวงจร อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อปลุกจิตใต้สำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการสิ่งแวดล้อม และมีความรักในทรัพยากรธรรมชาติ โดยทุกคนมีโอกาสที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธรแห่งนี้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอีกด้วย 

sirindhorn_international_environmental_park_4

sirindhorn_international_environmental_park_3

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมความเป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาติ อาทิ การฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม การแก้ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่ง การฟื้นฟูป่าชายแลน ป่าชายหาดและป่าบก และยังมีการสาธิตสูบน้ำโดยใช้พลังงานลม และพลังงานจากแสงอาทิตย์อีกด้วย เรียกได้ว่าการได้มาเที่ยวชะอำคราวนี้คุ้มค่าจริงๆ ค่ะ

sirindhorn_international_environmental_park_5

แผนที่  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ขอขอบคุณ รูปภาพทั้งหมดจาก

http://sirindhornpark.or.th

https://www.facebook.com/siepchaam